مدیریت عملکرد (راهنمای مدیران برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان)

By , اردیبهشت ۱۵م, ۱۳۹۰

 

نوشته: بهزاد ابوالعلایی
ناشر: سازمان مدیریت صنعتی

مدیریت منابع انسانی، یکی از اصلی‌ترین و تاثیرگذارترین فرایندهای مدیریتی و پشتیبانی در سازمانها است که اگر به خوبی طراحی و اجرا شود نقش مهمی در موفقیت سازمانها و دستیابی آنها به اهدافشان خواهد داشت. این کتاب به یکی از مهم ‌ترین اجزاء فرایند مدیریت منابع انسانی یعنی نظام مدیریت عملکرد می‌پردازد. در مدیریت عملکرد، اهداف و انتظارات عملکردی و رفتاری به صورت شفاف و روشن به ارزیابی شونده اعلام می‌شود و پس از گفتگوی اقناعی در مورد این اهداف و انتظارات، هر یک از دو طرف ارزیابی کننده و ارزیابی شونده، بخشی از مسئولیت عملکرد را با رویکرد مسئولیت مشترک به عهده می‌گیرند.
کتاب در پنج فصل به عملکرد و مفاهیم آن، هدف‌گذاری و برنامه ‌ریزی عملکرد، نظارت مستمر و مربی‌گری، ارزیابی عملکرد و ارائه بازخورد ، تحلیل و مرور عملکرد و اقدامات اصلاحی می‌پردازد.
کتاب راهنمایی کاربردی برای ارزیابی و بهبود عملکرد کارکنان در اختیار مدیران کشور قرار می‌دهد.

Leave a Reply

Panorama theme by Themocracy farsi shode Farzad